TÍNH LƯỢNG KHOÁNG ĐỂ XỬ LÝ MẤT CÂN BẰNG ION Ở CÁC AO NUÔI TÔM ĐỘ MẶN THẤP

Trong quá trình nuôi, đặc biệt với tôm thẻ chân trắng, do độ mặn thấp, và tỷ lệ các ion trong nước không đạt yêu cầu, gây ảnh hưởng đến năng suất nuôi. Do vậy người nuôi cần phải xử lý sớm việc bổ sung khoáng cần thiết để đạt hiệu quả cao.