BỆNH CỦA GIÁP XÁC – BỆNH VI BÀO TỬ TRÙNG DO KÝ SINH TRÙNG ENTERROCYTOZOON HEPATOPENAEI (EHP)

Lược dịch: Trần Mỹ – Thanh Hoa

(Nguồn NACA)