Tag Archives: hạn ngạch thuế quan

Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Từ ngày 1.8, khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam có được thực thi, khoảng 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0%.